پست الکترونیکی: Shadi.jalalian@srbiau.ac.ir

دکتر شادی جلالیان

   متخصص تغذیه ورزشی و رژیم درمانی

  نظام پزشکی : ت - ۶۵۳۵

  دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی

  مربی رسمی فیتنس و بدنسازی

  مدرس، نویسنده و پژوهشگر

 عضو انجمن غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

 عضو انجمن تغذیه ایران 

 عضو انجمن تغذیه آمریکا

 

پست الکترونیکی: Sahar.slk10@gmail.com

سحر سالکانی

کارشناس ارشد تغذیه ورزشی و رژیم درمانی 

 نظام پزشکی : ت - ۶۵۳۵

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی

نویسنده و پژوهشگر 

عضو انجمن غذا و تغذیه حامی سلامت ایران 

عضو انجمن تغذیه آمریکا