پست الکترونیکی: Sahar.slk10@gmail.com

سحر سالکانی

کارشناس ارشد تغذیه ورزشی و رژیم درمانی 

 نظام پزشکی : ت - ۶۵۳۵

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی

نویسنده و پژوهشگر 

عضو انجمن غذا و تغذیه حامی سلامت ایران 

عضو انجمن تغذیه ایران

عضو انجمن تغذیه آمریکا